Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica jest czasopismem publikującym oryginalne prace z szeroko pojętej botaniki, w tym artykuły i notatki dotyczące taksonomii, ekologii, fitogeografii, anatomii roślin, cytologii i embriologii, jak też biosystematyki, botaniki ewolucyjnej i ochrony bioróżnorodności oraz z zakresu paleobotaniki i archeobotaniki. Przyjmowane są także prace przeglądowe, polemiki, recenzje i wspomnienia. Prace publikowane są wyłącznie w języku polskim, przy czym każda z nich musi posiadać abstrakt i streszczenie w języku angielskim.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i przesyłania manuskryptów dostępne są tutaj.

Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Autorzy opracowań powinni w sposób przejrzysty i rzetelny prezentować rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). „Ghostwriting” to sytuacja, w której ktoś wniósł wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji, „guest authorship” to sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Aby zapobiec tym niepożądanym zjawiskom, stosownie do powołanych wyżej wytycznych MNiSW, redakcja przyjmuje następujące zasady:

1) Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, analiz itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za ujawnienie wskazanych danych ponosi składający manuskrypt.

2) W przypadku stwierdzenia zjawisk typu „ghostwriting” oraz „guest authorship” redakcja dokumentuje te przypadki oraz powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora oraz stowarzyszenia, zespoły i towarzystwa naukowe, których jest członkiem.

3) W przypadku finansowania badań wykorzystanych w publikacji autor zobowiązany jest podać źródło finansowania.

 Oświadczenie Autora (-ów) o oryginalności artykułu dostępne jest tutaj.